Reklamacje

 1. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem (+48) 506-148-928 oraz drogą elektroniczną pod adresem: info@dsbizuteria.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone w ww. sposób pracownikowi Działu Obsługi Klienta, który w miarę możliwości  udzieli niezbędnych informacji.

 2. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez sieć Działów Obsługi Klienta Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel. (+48) 506-148-928 .).

 3. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

 4. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

 7. Odbiór reklamowanych produktów następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedawcy.

 8. Niektóre produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączonym do konkretnego produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 9. W przypadku sprzedaży produktów w obrocie z Klientami- przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

II. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient – konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania produktów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: F.H.U. DAREX Dariusz Sobótka

Wola Niemiecka 35E, 21-025 Niemce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dsbizuteria.pl,

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza znajduje się odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania produktów, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Klienta - konsumenta lub wskazaną przez Klienta- konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Produkty należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania produktów.

 4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktów do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania produktów ponosi Klient-konsument.

 5. Koszt zwrotu produktów w przypadku odstąpienia ponosi Klient.

III. Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Administratorem danych osobowych złożonych w wyniku złożenia zamówienia jest Sprzedawca. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz zrealizowania zamówienia Klienta przez Sklep internetowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - F.H.U. DAREX DARIUSZ SOBÓTKA z siedzibą w Wola Niemiecka 35E, 21-025 Niemce, posługującą się numerem NIP 5321743581 i REGON 430766025, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@dsbizuteria.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu Produktów przez Państwo w przypadku odstąpienia, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba że wyrażą Państwo wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu. W takim przypadku po odstąpieniu przez Państwo od umowy zawieranej na odległość, dział obsługi klienta Sprzedawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do korenspondencji :
F.H.U. DAREX Dariusz Sobótka

Wola Niemiecka 35E,

21-025 Niemce __________________________________________________________________________________________________________

Adresat:
F.H.U. DAREX Dariusz Sobótka

Wola Niemiecka 35E,

21-025 Niemce

NIP: 713-122-91-32

info@dsbizuteria.pl, tel. 506-148-928

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy

o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej

usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

____________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

____________________________

Adres konsumenta(-ów)

____________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_______________________

Data

_______________________


(*) Niepotrzebne skreślić.

Product added to wishlist
Produkt został dodany do porównania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.